• برگزیده
  فورسپس مخصوص سکشنال ماتریس Forceps
  فورسپس مخصوص سکشنال ماتریس Forceps
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فورسپس کلمپ دو خم - 1652
  فورسپس کلمپ دو خم - 1652
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فورسپس کلمپ ایوری - 1653
  فورسپس کلمپ ایوری - 1653
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فورسپس پانچ رابردم - 1654
  فورسپس پانچ رابردم - 1654
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۳۶,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پنس مستقیم کوخری نوک باریک - 1389
  پنس مستقیم کوخری نوک باریک - 1389
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پنس مستقیم کوخری نوک پهن - 1390
  پنس مستقیم کوخری نوک پهن - 1390
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پنس آدسون ساده - 1393
  پنس آدسون ساده - 1393
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پنس آدسون کوخری - 1394
  پنس آدسون کوخری - 1394
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پنس آدسون ساده - 1395
  پنس آدسون ساده - 1395
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پنس آدسون کوخری - 1396
  پنس آدسون کوخری - 1396
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سانترال بالا - 1102
  سانترال بالا - 1102
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پرمولر بالا-1103
  پرمولر بالا-1103
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پرمولر پایین - 1108
  پرمولر پایین - 1108
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ریشه کش بالا-1106
  ریشه کش بالا-1106
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ریشه کش پایین - 1110
  ریشه کش پایین - 1110
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ریشه کش پایین آناتومیک - 4110
  ریشه کش پایین آناتومیک - 4110
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۰۷,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  عقل بالا - 1107
  عقل بالا - 1107
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  مولر بالا راست -1104
  مولر بالا راست -1104
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  مولر پایین - 1109
  مولر پایین - 1109
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  مولر بالا چپ-1105
  مولر بالا چپ-1105
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  عقل پایین - 1111
  عقل پایین - 1111
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  کاهورن پایین - 1112
  کاهورن پایین - 1112
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  کاهورن پایین عقل -1113
  کاهورن پایین عقل -1113
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  کاهورن بالا راست - 1114
  کاهورن بالا راست - 1114
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۴۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت