• برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت قفل دار S40
  یونیت پرستو با تبلت قفل دار S40
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۴,۶۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از بالا
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از بالا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲,۶۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از پایین
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از پایین
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲,۶۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از بالا
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از بالا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۸,۹۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از پایین
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از پایین
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۸,۹۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی 2 طبقه کشودار بزرگ TRH2
  ترالی 2 طبقه کشودار بزرگ TRH2
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۱۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی جراحی مدل کلاسیک با شیشه رنگی T Classic
  ترالی جراحی مدل کلاسیک با شیشه رنگی T Classic
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی اتوکلاو TA1
  ترالی اتوکلاو TA1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۵۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی اتوکلاو TA2
  ترالی اتوکلاو TA2
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی بیمارستانی TRH
  ترالی بیمارستانی TRH
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ترالی جراحی مدل کلاسیک با طبقات شیشه رنگی T Classic S
  ترالی جراحی مدل کلاسیک با طبقات شیشه رنگی T Classic S
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۲۶۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دار با پایه سرم GPS3-1
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دار با پایه سرم GPS3-1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دار با شیشه رنگی GPS3
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دار با شیشه رنگی GPS3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دارGP3
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دارGP3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی GH3
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی GH3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی و شیشه رنگی GHS3-1
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی و شیشه رنگی GHS3-1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی GH3-1
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی GH3-1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۳۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی R3
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی R3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور کلاسیک
  سرویتور کلاسیک
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور مانیتور E1
  سرویتور مانیتور E1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت ES100
  یونیت ES100
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت Es150
  یونیت Es150
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت ES200
  یونیت ES200
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت